PiSkorz pisze:W PiS-ie trafiają się ludzie o niejasnej przeszłości ale są to wyjątki . Natomiast w tzw. opozycji totalnej jest to regułą . Nie bez powodu Platforma , Nowoczesna , Kodziarze i PSL z taką zawziętością bronią ubeckich emerytur .


Poproszę o 10 przykładów. Nie powinieneś mieć z tym problemów skoro to reguła.

KOMITET BUDOWY POMNIKA ROMANA DMOWSKIEGO W KRAKOWIE

Może masz coś na sprzedaż ? Chcesz coś kupić ? Nie wiesz gdzie szukać ? Zamieść OGŁOSZENIE!

Moderatorzy: Lolek00, Bilu1939, Marchewa, Worek, Moderator, Administrator, Super Moderator

Awatar użytkownika
Nazgul
Moderator
Moderator
Posty: 26653
Rejestracja: 15 stycznia 2006, 15:39
Lokalizacja: Wrocław :)

Postautor: Nazgul » 18 listopada 2014, 09:23

ta... zatkało. Research Ziemkiewiczowski dla łosi co nigdy żadnej książki nie przeczytali.

I
I co, zatkało? Tak, ten straszny polski antysemityzm tym się różnił od zbrodniczego, rasowego

Żydówka zawsze pozostanie Żydówką, Żyd - Żydem. Mają skórę inną, zapach inny, sieją zepsucie wśród narodów
Roman Dmowski vel Wybranowski - Dziedzictwo.
fakt, zero "rasowości"

"Hitleryzm jako ruch narodowy"
"Hitlerowcy rozumieją, że chcąc zorganizować Niemcy na podstawach narodowych, muszą zniszczyć pozycję Żydów i ich wpływ na społeczeństwo niemieckie"


soryy za literówki ale tak mi przykleja z PDF
TRIUMF żYDOSTWA PO WOJNIE ŚWIATOWEJ
Kwestia Ŝydowska, która w Ŝyciu Polski ma tak doniosłe znaczenie, jest zarazem wielką
kwestią całego świata naszej cywilizacji. Jej rozwój w Polsce ściśle się wiąŜe z ogólną pozycją
śydów w Europie i Ameryce, a losy jej w świecie zaleŜą w większej, niŜ to się moŜe wydawać,
mierze od połoŜenia Ŝydostwa w Polsce. Stąd, chcąc sobie zdać sprawę z jej stanu, nie moŜna się
zamykać w naszych stosunkach wewnętrznych, ale trzeba ją rozwaŜać w całości.
W dobie głębokich i niesłychanie szybko postępujących przemian, które przeŜywa dziś świat
naszej cywilizacji, kwestia Ŝydowska nie uniknęła ogólnego losu zagadnień jego Ŝycia. I ona weszła
w okres głębokiego kryzysu, który musi doprowadzić do wielkich zmian w połoŜeniu śydów i w
roli, przez nich odgrywanej.
Ten kryzys zjawia się w chwili największej siły i największego znaczenia Ŝydostwa.
Koniec wojny 1914-18 roku przyniósł śydom najświetniejszy bodaj triumf, jaki odnieśli
kiedykolwiek w ciągu całych swoich dziejów. Lista ich zwycięstw jest bardzo długa...
JeŜeli na konferencji pokojowej, przygotowującej Traktat Wersalski, nie wszystko poszło po
ich myśli, to nie tylko dlatego, Ŝe interesy i dąŜenia narodów w Ŝadnych warunkach nie mogą być
całkowicie od nich uzaleŜnione, ale takŜe i to w znacznej mierze dlatego, Ŝe, zajęci sporami między
sobą, byli z początku nieobecni w ParyŜu i przysłali swój komitet wtedy, kiedy pewnym sprawom,
a przede wszystkim sprawie polskiej, nadano juŜ kierunek, w którym poszło ich rozstrzygnięcie.
Wpływ ich na ostateczne decyzje w tych sprawach był niemały, ale nadanego kierunku juŜ zmienić
nie mogli. Musieli się pocieszać nadzieją, Ŝe w okresie powojennym niejedno da się odrobić.
To trzeba stwierdzić, Ŝe z chwilą, kiedy zaczęli działać na konferencji, wpływ ich był ogromny,
większy bodaj, niŜ któregokolwiek z przedstawianych tam narodów.
Mieli oni w swych rękach głównych ludzi, decydujących o losach świata, a niektórych uŜywali
wprost jako swych agentów.
Pozycja ich pod koniec wojny i w latach powojennych w największych państwach, zwłaszcza
w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, stała się tak silną, Ŝe do zajmowania w nich
pierwszorzędnych stanowisk nie mieli juŜ potrzeby deklarować się jako Anglicy czy Amerykanie.
NajwyŜsze urzędy stały się tam dostępnymi dla ludzi jawnie zaliczających siebie do narodowości
Ŝydowskiej, dla syjonistów, a w Anglii rządzącym ministrem został nawet członek komitetu
wykonawczego organizacji syjonistycznej.


13
finansach tych państw zajmują potęŜne stanowisko. Dla tych potentatów zwęŜanie się; zakresu
wymiany międzynarodowej, w której mają oni tę przewagę nad innymi narodami, Ŝe są wszędzie,
wszędzie mają swoich, jest zjawiskiem bardzo niepomyślnym, jeŜeli dziś jeszcze moŜe słabo
odczuwanym, to groŜącym, Ŝe się da odczuć w niedalekiej przyszłości.
Rozwój egoizmu gospodarczego narodów kryje w sobie na przyszłość niebezpieczeństwo i
dla mniejszych śydów, zwłaszcza wobec tego, Ŝe występują oni dziś wszędzie coraz silniej jako
odrębny naród, i Ŝądają, Ŝeby ich za taki uwaŜano. Tę odrębność narody zmuszone są coraz bardziej
uznawać: jeŜeli jej pojęcie rozciągną i na dziedzinę współzawodnictwa gospodarczego, będzie to
dla śydów wielką katastrofą.
---------------------------
(1) Społeczeństwo nasze nawet nie wie, Ŝe w Polsce istnieje kilkadziesiąt religijnych szkół Ŝydowskich
wyŜszego stopnia, w których kształci się młodzieŜ Ŝydowska z sowieckiej Rosji. O tym trzeba się
dowiadywać dopiero z publikacji niemiecko-Ŝydowskich. RównieŜ nic nie wie o tym, jaką rolę gra i kogo
kształci uniwersytet Ŝydowski w Lublinie.
VII
WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ
Nigdy, jak juŜ powiedziano wyŜej, śydzi nie mieli tak wielkiego wpływu i znaczenia w
świecie, jak w chwili zakończenia wielkiej wojny. Zdobycze, które wówczas porobili, triumfy,
które święcili, uprawniały ich we własnym przekonaniu do jak najśmielszych nadziei na przyszłość
i wpoiły innym narodom pojęcie o ich niezachwianej, ciągle rosnącej potędze.
Krótki okres powojenny przyniósł światu wiele zawodów, rozwiał wiele złudzeń, a twarda
rzeczywistość nowych czasów, która szybko swe oblicze odsłania, jest dla wielu wprost
przeraŜająca. Najwięksi zwycięzcy przy zawieraniu pokoju, śydzi, najwięcej moŜe dowiedzieli się
w tym okresie rzeczy dla siebie niepomyślnych.
Wprawdzie w tych latach powojennych, które zaczęły się od anarchii na rynkach i od dzikiej
spekulacji, zdobyli wiele, niemało interesów przeszło w ich ręce? w miarę wszakŜe, jak stosunki
gospodarcze układają się w nowych normach, normy te zapowiadają się dla nich bardzo
niepomyślnie.
Związali oni swą karierę z kapitalizmem nowoczesnym, na którego rozwój i charakter sami
wielki wpływ wywarli, i przezeń spodziewali się dojść do całkowitego panowania nad światem.
Tymczasem, kapitalizm ten, gdy mowa o świecie naszej cywilizacji, wszedł w okres cięŜkiego
przesilenia, które w znacznej swej części nie jest czasowym przesileniem, ale początkiem
stopniowej likwidacji, choć sferom najwięcej zainteresowanym jeszcze trudno z myślą o tym się
pogodzić. Najgłówniejsze, reprezentujące największy kapitał siły Ŝydowskie ciągnęły zawsze do
państw, przodujących w układzie gospodarczym świata: skupiły się w Anglii, Francji, Niemczech,
wreszcie w Stanach Zjednoczonych, i stamtąd promieniowały swoim wpływem na resztę świata.
Dziś wszakŜe w tym układzie zaczęła zajmować miejsce i Azja: Japonia w ciągu paru,
dziesięcioleci wyrosła na wielkie państwo przemysłowe i handlowe, a wiele za tym przemawia, Ŝe
za lat kilkadziesiąt Chiny będą największą potęgą gospodarczą świata.
OtóŜ tam śydzi nie pójdą, bo choć są z pochodzenia narodem azjatyckim, w Azji dla nich
miejsca niema. Nie znaczy to, Ŝeby w portach chińskich i japońskich nie było kupców śydów; ale
reprezentują oni handel europejski lub amerykański z Chinami i Japonią, nie zaś handel chiński czy
japoński z Europą i Ameryką. Chiny mają od tysiącleci swoich śydów, ale ci Ŝadnej roli w
14
operacjach pienięŜnych nie odgrywają: są robotnikami od noszenia cięŜarów i od innych robót
pośledniejszych. Pomimo tak uderzającego zeuropeizowania Japonii całe jej Ŝycie gospodarcze, nie
tylko rolnictwo i przemysł, ale handel i bankowość, znajduje się wyłącznie w rękach japońskich:
śydzi, o ile tam się ich spotyka, są tylko reprezentantami przedsiębiorstw zagranicznych, i niema
drzwi, którymi do japońskich mogliby się wcisnąć.
Tę rolę, w której ich znamy, zdolni są oni odgrywać tylko w społeczeństwach
chrześcijańskich, jeŜeli nie z religii, to z typu cywilizacji.
Im większe stanowisko będą zajmowały kraje azjatyckie, tym większa będzie część świata, w
której śydzi Ŝadnego znaczenia nie mają, tym słabsze będą miały podstawy ich marzenia o
panowaniu nad światem.(1)
JeŜeli warunki zewnętrzne układają się dla Ŝydostwa niepomyślnie, to z drugiej strony grozi
mu stopniowy spadek jego sił własnych, co jest o wiele większym niebezpieczeństwem.
Dla powierzchownych obserwatorów Ŝycia to niebezpieczeństwo jest niespodzianką, a nawet
niejednemu wyda się nieprawdopodobieństwem.
W okresie powojennym Ŝyją oni pod wraŜeniem ogromnego rozwoju i ciągłego postępu sił
Ŝydowskich. Widzą śydów wszędzie, gdzie potrzeba pieniędzy, czy na to, Ŝeby je dalej robić, czy
Ŝeby je puszczać. śydzi robią najlepsze interesy, oni są klientami najdroŜszych sklepów, oni się
najdroŜej ubierają, najlepiej jedzą i piją, oni mają najkosztowniejsze metresy. Widzimy nowe
zjawisko — śydów, uprawiających sporty, nawet odznaczających się na tym polu, produkujących z
pośród swej młodzieŜy silne i sprawne typy fizyczne.
Są to wszystko dowody siły śydów w chwili obecnej; tylko czy siły na przyszłość?...
śądza uŜycia, która po wojnie opanowała świat protestancki, jeszcze silniej zamanifestowała
się wśród zamoŜniejszych śydów. śydzi są typem ludzkim wybitnie zmysłowym: od ujawnienia tej
ich właściwości w masie powstrzymuje ich bieda i przepisy Talmudu. Tam, gdzie biedy niema, a
nakazy Talmudu nie działają, występuje ona w formach raŜących. WyraŜa się w sposobie Ŝycia, do
którego rasa Ŝydowska w przeszłych swych pokoleniach nie przystosowała się, w naduŜyciach,
niszczących organizm, powoduje szybką degenerację i prowadzi do wymierania rodzin.
Nawet ci śydzi, którzy z zamiłowaniem oddają się sportom, nie budują przyszłości swej rasy.
Daje to na razie nieraz wspaniałe rezultaty, ale w ostatecznym wyniku, będąc radykalnym
oddaleniem się od tradycyjnego typu Ŝycia Ŝydowskiego, prowadzi do zmniejszenia się przyrostu
naturalnego ludności Ŝydowskiej.
Jedyny śyd, zdolny zapewnić przyszłość swej rasie, ortodoksyjny talmudysta, stale i szybko
znika z powierzchni ziemi. JeŜeli tak dalej pójdzie, jak idzie dzisiaj, w ciągu paru pokoleń stanie się
on rzadkim okazem.
Jest jeszcze jedno w dzisiejszym świecie zjawisko, dla Ŝydostwa wyjątkowo niepomyślne.
Wolnomularstwo, organizacja obrony śydów zawsze i wszędzie (z wyjątkiem pewnych,
heretyckich lóŜ pruskich), która im drogę do ich wielkiej kariery w ostatnich dwu stuleciach
wyrównała, zaczyna szybko tracić te znamiona, które były źródłem jego potęgi i wielkiej jego
dotychczasowej roli w świecie. Z drugiej strony głębokie przemiany gospodarcze i polityczne,
odbywające się dziś w świecie naszej cywilizacji, wpływają na masonerię rozkładowo. W wyniku
tego wpływ jej musi się szybko zmniejszać.
Słabnięcie tej armii pomocniczej niezawodnie da się Ŝydostwu bardzo we znaki.
Nasza ojczyzna, która od paru stuleci zaczęła się przekształcać na europejską ojczyznę śydów
i która postępowała po tej drodze aŜ do ostatnich czasów, nie ma juŜ widoków na to, Ŝeby się dalej
w tym kierunku rozwijała. Przeciwnie, weszliśmy niewątpliwie w fazę zmniejszania się odsetka
ludności Ŝydowskiej w naszym kraju. Proces ten, który się był rozpoczął i poszedł szybko wostatniej ćwierci ubiegłego stulecia w ziemiach zaboru pruskiego, a, od początku obecnego stulecia
zaznaczył się w zaborze austriackim — po zjednoczeniu ziem polskich i odbudowaniu państwa,
uwydatnił się juŜ i na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego.
Zrozumienie jego źródeł pozwala na przewidywanie, Ŝe będzie on w przyszłości szybko
postępował.
Z jego postępem Polska będzie miała coraz mniejsze znaczenie w polityce ogólnoŜydowskiej,
dla której dotychczas jest przedmiotem szczególnej opieki.
Z drugiej strony, warunki, o których mówiliśmy, a które sprawiają, Ŝe wpływ śydów w
świecie musi się zmniejszać, według wszelkiej logiki powinny sprowadzić ten skutek, Ŝe
opiekowanie się Ŝydostwa światowego Polską, przy najlepszych chęciach, będzie mniej skuteczne.
W chwili zakończenia wojny światowej wpływowi na terenie międzynarodowym śydzi
zapewniali bez ceremonii, Ŝe nie dopuszczą do tego, aŜeby Polska była państwem narodowym i
miała istotnie narodowe rządy.
Czy długo jeszcze będą mogli dawać takie zapewnienia?...

Roman Dmowski - Kwestia Żydowska

Gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów."To jest jasne, że chcąc zapewnić przyszłość Polski, trzeba usilnie i konsekwentnie dążyć do tego, żeby Żydów w naszym kraju było coraz mniej (...). Podstawą ich siły jest opanowanie handlu w Polsce, a w części znacznej i rzemiosła, zażydzenie naszych miast i miasteczek. Polacy muszą sami wziąć w ręce swój handel, oczyścić z Żydów swe rzemiosła (...)"."Związali oni [Żydzi] swą karierę z kapitalizmem nowoczesnym, na którego rozwój i charakter sami wielki wpływ wywarli, i przezeń spodziewali się dojść do całkowitego panowania nad światem".
A poza tym uważam, że trzeba zakazać cyfr arabskich. ;)
"Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że konstytucja nie obowiązuje, posługując się sprostytuowanymi prawnikami" JKaczyński 2003 r.

Awatar użytkownika
Adi
Premier
Premier
Posty: 9003
Rejestracja: 03 sierpnia 2012, 16:43
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: Adi » 18 listopada 2014, 12:18

Analogicznie jak jak przy "Koranie", wszystko wyrwane z kontekstu i kwestia interpretacji. Tak jak Koran nie nawołuje jawnie do przemocy tak Dmowski nie był "antysemitą".

Swoją drogą jak ktoś ktoś uważa jakiś naród za wroga swojej oczyzny to już mu pomnika nie można budować?

Awatar użytkownika
Nazgul
Moderator
Moderator
Posty: 26653
Rejestracja: 15 stycznia 2006, 15:39
Lokalizacja: Wrocław :)

Postautor: Nazgul » 18 listopada 2014, 12:50

to wskaż te wyrwania w kontekstu . bo kontekst jako całość jest jeszcze gorszy.

Pomniki Dmowski ma za to co zrobił w Wersalu a nie za swój antysemicki obłęd.
A poza tym uważam, że trzeba zakazać cyfr arabskich. ;)
"Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że konstytucja nie obowiązuje, posługując się sprostytuowanymi prawnikami" JKaczyński 2003 r.

Awatar użytkownika
Adi
Premier
Premier
Posty: 9003
Rejestracja: 03 sierpnia 2012, 16:43
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: Adi » 18 listopada 2014, 15:56

Tego to już nie wiesz bo wszystkio jest przecież tylko kwestią interpretacji.

Dwa, nie rozumiem, dlaczego można uważać że naszym wrogiem są rosjanie czy niemcy ale nie można że są nimi żydzi?

Jakaś paranoja.

Awatar użytkownika
Nazgul
Moderator
Moderator
Posty: 26653
Rejestracja: 15 stycznia 2006, 15:39
Lokalizacja: Wrocław :)

Postautor: Nazgul » 18 listopada 2014, 19:02

Tego to już nie wiesz bo wszystkio jest przecież tylko kwestią interpretacji.
blablabla. wkleiłem 2 prawie całe rozdziały. gdzie jest wyrwanie z kontekstu?

Dwa, nie rozumiem, dlaczego można uważać że naszym wrogiem są rosjanie czy niemcy ale nie można że są nimi żydzi?

1.a niby dlaczego Alosza Adriejew miałby by być moim wrogiem?
2.Sorry - na podstawie obsesji takich jak zaprezentował Dmowski?
3. Żydzi w II RP nie byli najeźdzcami, okupantami, zewnętrzymi wrogami a większości ludzmi kóryz mieszkali tu od stuleci. Byli obywatelami tego kraju i część uważała się - właśnie za Polaków narodowości Żydowskiej a część za Żydów obywateli Polski.
sienie nienawiści w ten sposób do własnych obywateli, ba do jakichkolwiek ludzi jest po prostu złe, chore i prowadzi do zbrodni.
A poza tym uważam, że trzeba zakazać cyfr arabskich. ;)
"Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że konstytucja nie obowiązuje, posługując się sprostytuowanymi prawnikami" JKaczyński 2003 r.

Awatar użytkownika
Adi
Premier
Premier
Posty: 9003
Rejestracja: 03 sierpnia 2012, 16:43
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: Adi » 18 listopada 2014, 23:20

Nazgul pisze:blablabla. wkleiłem 2 prawie całe rozdziały. gdzie jest wyrwanie z kontekstu?


Panie bla bla, ja mogę wklejać z koranu obrzydliwe kawałki to będziesz wypisywał brednie że albo wyrwane z kontektu albo kwestia interpretacji.

Skoro sam w obronie koranu pisałeś że wszystko jest kwestią interpretacji, to także teksty Dmowskiego.

No po prostu standardowo odwalasz hipokryzję na maksa.

Nazgul pisze:1.a niby dlaczego Alosza Adriejew miałby by być moim wrogiem?
2.Sorry - na podstawie obsesji takich jak zaprezentował Dmowski?
3. Żydzi w II RP nie byli najeźdzcami, okupantami, zewnętrzymi wrogami a większości ludzmi kóryz mieszkali tu od stuleci. Byli obywatelami tego kraju i część uważała się - właśnie za Polaków narodowości Żydowskiej a część za Żydów obywateli Polski.
sienie nienawiści w ten sposób do własnych obywateli, ba do jakichkolwiek ludzi jest po prostu złe, chore i prowadzi do zbrodni.


To za kogo się uważali ma takie samo znaczenie jak to że rudy uważa się za liberała.

W 2 R.P Polacy nie cierpieli żydów jeszcze bardziej niż obecnie, co nie jest jakieś szczególne bo zauważylem że tam gdzie pojawiają się żydzi tam magicznie istnieje "antysemityzm" od tysięcy lat do teraz.

Naród na podstawie doświadczenia określa swoje sympatie i antypatie.

Awatar użytkownika
Nazgul
Moderator
Moderator
Posty: 26653
Rejestracja: 15 stycznia 2006, 15:39
Lokalizacja: Wrocław :)

Postautor: Nazgul » 19 listopada 2014, 10:51

anie bla bla, ja mogę wklejać z koranu obrzydliwe kawałki to będziesz wypisywał brednie że albo wyrwane z kontektu albo kwestia interpretacji.
hmmmm ciekawi mnie czy pojmujesz różnicę między pismem świętym a kodeksem karnych. Chyba nie. pomiędzy jednym a drugim jest km. tekst Dmowskiego akurat są jakieś 100m od KK. kiedy pojmiesz to zrozumiesz.

Cała moja wiedza z języka polskiego nie pozwala mi zauważyć w tym tekstu alegorycznego

To za kogo się uważali ma takie samo znaczenie jak to że rudy uważa się za liberała.
Podstawowe. bo nic innego nie decyduje o narodowości. bo wiesz, narodowość to tylko i wyłącznie wynik ludzkiej psychologii.

W 2 R.P Polacy nie cierpieli żydów jeszcze bardziej niż obecnie, co nie jest jakieś szczególne bo zauważylem że tam gdzie pojawiają się żydzi tam magicznie istnieje "antysemityzm" od tysięcy lat do teraz.
bo tu nienawidzono ich trochę mniej. taka różnica. natomiast akurat w II RP jak i całej ówczesnej europie doszło do histerii choroby umysłowej zwanej antysemityzmem.

Naród na podstawie doświadczenia określa swoje sympatie i antypatie.
Naród? chyba ludzie na podstawie swoich stereotypów. bo inaczej wszyscy Polacy to złodzieje na podstawie tego co Naród Niemiecki sądzi o nas...
A poza tym uważam, że trzeba zakazać cyfr arabskich. ;)
"Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że konstytucja nie obowiązuje, posługując się sprostytuowanymi prawnikami" JKaczyński 2003 r.

Awatar użytkownika
Clint Eastwood
Minister
Minister
Posty: 3333
Rejestracja: 04 grudnia 2008, 12:36
Lokalizacja: k.

Postautor: Clint Eastwood » 19 listopada 2014, 17:07

hehe wiedziałem, że pierwszy się w tym temacie wypowiesz, nazgulu. i wiedziałem co napiszesz oraz to, że ani słowem nie wspomnisz o pierwszym felietonie.
widzę, że hasło "research ziemkiewiczowski" się przyjęło. to prawdopodobnie jedna z niewielu udanych rzeczy pana wojtka orlińskiego, bo akurat pod względem researchu to on też nie błyszczy :lol:

Nazgul pisze:ta... zatkało. Research Ziemkiewiczowski dla łosi co nigdy żadnej książki nie przeczytali.
- tutaj drogi kolego nie trafiłeś. czytuję i dmowskiego i o dmowskim. m.in. z biografii wapińskiego nawet mnie kiedyś egzaminowano. z sytuacji mniejszości narodowych również. dość jednak ad personam. ad meritum:

Nazgul pisze: Roman Dmowski - Kwestia Żydowska
- te cytaty przecież potwierdzają to co pisze ziemkiewicz.

Nazgul pisze: "Hitleryzm jako ruch narodowy"
- czyli stwierdzenie "bolszewicy wiedzieli, że muszą pozbawić własności fabrykantów" czyni ze mnie zwolennika walki klas? jedyne do czego można się ewentualnie przyczepić, to użycie słowa "wiedzieli", zamiast "uważali". ale i w tym wypadku nie potwierdza to bynajmniej rasistowskich korzeni antysemityzmu dmowskiego.

Nazgul pisze:Roman Dmowski vel Wybranowski - Dziedzictwo.
- literatura "piękna". to są poglądy bohatera.

Nazgul pisze: soryy za literówki ale tak mi przykleja z PDF
- nadal to tylko potwierdza tezy ziemkiewicza.

Awatar użytkownika
Adi
Premier
Premier
Posty: 9003
Rejestracja: 03 sierpnia 2012, 16:43
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: Adi » 19 listopada 2014, 17:22

Nazgul pisze:hmmmm ciekawi mnie czy pojmujesz różnicę między pismem świętym a kodeksem karnych. Chyba nie. pomiędzy jednym a drugim jest km. tekst Dmowskiego akurat są jakieś 100m od KK. kiedy pojmiesz to zrozumiesz.


To zarejestrumy kościół Dmowskiego a z jego tekstów zróbmy pismo święte. Będziesz miał to samo.

Nazgul pisze:
Podstawowe. bo nic innego nie decyduje o narodowości. bo wiesz, narodowość to tylko i wyłącznie wynik ludzkiej psychologii.


Aha czyli jak zaczniesz się uważać za chinczyka to będziesz narodowości chińskiej :grin:

"Narodowość – pochodzenie określane w kręgu kulturowym jednostki zgodnie z pochodzeniem jego przodka;"

Nazgul pisze:bo tu nienawidzono ich trochę mniej. taka różnica. natomiast akurat w II RP jak i całej ówczesnej europie doszło do histerii choroby umysłowej zwanej antysemityzmem.


No bo tak całkiem przypadkowo kazdy naród kto ma z żydami do czynienia zaczyna ich nienawidzieć :grin:

Nazgul pisze:Naród? chyba ludzie na podstawie swoich stereotypów. bo inaczej wszyscy Polacy to złodzieje na podstawie tego co Naród Niemiecki sądzi o nas...


Na podstawie swoich doświadczeń.

Awatar użytkownika
Worek
Administrator
Administrator
Posty: 17356
Rejestracja: 17 grudnia 2009, 09:37
Lokalizacja: Tannenberg

Postautor: Worek » 19 listopada 2014, 21:19

Adi pisze:Na podstawie swoich doświadczeń.

Na podstawie zimnych faktów. Nic ponad to.
"Poskrobcie z wierzchu konserwatystę a znajdziecie kogoś, kto przedkłada przeszłość nad jakąkolwiek przyszłość." - Frank Herbert

Awatar użytkownika
gazda
Minister
Minister
Posty: 3060
Rejestracja: 24 listopada 2010, 20:25
Lokalizacja: Lwów

Postautor: gazda » 19 listopada 2014, 23:32

Jak już tak zasypujemy się cytatami wyrwanymi z kontekstu to mam tu jeden. :wink:

Polska beż Żydów, byłaby jak zupa bez pieprzu – bez smaku.
Źródło: Polska polityka i odbudowanie państwa, 1925, Roman Dmowski
Wszędzie tam, gdzie bezwzględny liberalizm dochodzi do stanowczej przewagi, następuje stopniowa likwidacja narodu, jego typu i indywidualności. - Zygmunt Balicki


Wróć do „Ogłoszenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość